12345...1418[ مجموع 160 مطلب ]

تفكيك فضا با پاراوان

اگر مایلید بخشی از فضای یك اتاق را بدون نیاز به ساخت و ساز جدا كنید یكی از بهترین راهكارها استفاده از پاراوان یا دیوارك است. پاراوان یا دیوارك یكی از تفكیك كننده های ساده و زیبا است كه به راحتی می ت ...
12345...1418[ مجموع 160 مطلب ]